XRF606 D-Star Gateway Reflector
   XLX606 v2.2.2 - Dashboard v2.4.0 XLX DStar Gateway Reflector  /  Service uptime: 87 days 00:20:52
Just remove nospam carl@nospamg7eog.co.uk