XRF606 D-Star Gateway Reflector
   XLX606 v2.2.2 - Dashboard v2.4.0 XLX DStar Gateway Reflector  /  Service uptime: 366 days 10:33:46
Just remove nospam carl@nospamg7eog.co.uk